Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

M.E.C. Asia Pacific Co.,Ltd. Desing and Manufacturing of Air Pollution Control
Choose Language :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pollution Control Law
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ่งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2549


- ประกาศกระทรวงอุตสากรรม เรื่อง
กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ปี 2549

 
Laws
 
COPYRIGHT 2009 © M.E.C. ASIA PACIFIC CO., LTD,ALL RIGHT RESERVED