Our Story

บริษัท เอ็ม.อี.ซี. เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 1990 จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรม นับเป็นจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ประกอบกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเป็นมืออาชีพ ของคณะกรรมการบริหารที่มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

นโยบายคุณภาพ

M: Manufacturing Product Top Quality เรามุ่งมั่นที่จะผลิตเครื่องจักรให้มีคุณภาพเป็นเยี่ยม โดยการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการรับประกันคุณภาพของสินค้า E : Environment And Safety ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึกที่ดี เลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยให้กับลูกค้า รวมถึงการส่งมอบและบริการหลังการขายที่ตรงต่อเวลา C: Continuous Improvement เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่า คุณภาพและมาตรฐาน จะเป็นแนวทางพื้นฐาน ที่จะช่วยให้องค์กรของเราเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไป เพื่อความเป็นหนึ่งของอุตสาหกรรม ไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรมโลก

“ดูแลสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบต่อสังคม”

SAFE THE WORLD& SOCIAL RESPONSIBILITY”